Informacja o projekcie

„Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych systemu do profilowania klientów sklepów stacjonarnych z użyciem algorytmów uczenia maszynowego i wykorzystaniem dedykowanej warstwy sprzętowej”

Nr umowy: POIR.01.01.01-00-0390/20-00

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie i zweryfikowanie w warunkach operacyjnych systemu złożonego z dedykowanej warstwy sprzętowej i oprogramowania używającego algorytmów uczenia maszynowego do profilowania klientów sklepów stacjonarnych i oferowania im w sposób zautomatyzowany (nie wymagający działań ze strony człowieka) promocji towarów.

Planowane efekty:
W ramach projektu opracowane zostaną algorytmy uczenia maszynowego pozwalające na detekcję osób, określenie grupy wiekowej, płci, widocznych emocji, trasę poruszania się po sklepie oraz czas wizyty klienta, predykcję listy zakupowej danego klienta w oparciu o jego zachowanie i profil, rekomendowanie promocji i działań w odniesieniu do danych klientów oraz analizowanie sytuacji niebezpiecznych. System będący rezultatem projektu i zaimplementowane w nim technologie opracowane w projekcie będzie oferowany przedsiębiorstwom prowadzącym sklepy stacjonarne, lub stacjonarne i on-line, prowadzącym pojedynczy sklep, jak i sieciowym.
Wykorzystywanie docelowego systemu powinno pozwolić jego użytkownikom na osiągnięcie wyższej niż obecnie konwersji (udział osób faktycznie dokonujących zakupu wśród wszystkich odwiedzających sklep) oraz na zwiększenie ruchu w sklepie (zwiększenie liczby odwiedzających), przy co najmniej utrzymaniu dotychczasowej rentowności. Dzięki takim
cechom użytkownicy docelowego systemu będą mogli osiągnąć wyższy zysk.

Wartość projektu: 9 294 911,32 PLN

Kwota dofinansowania: 6 639 044,94 PLN

Okres realizacji: 1.10.2020 r. – 30.08.2023 r.

Beneficjent: Studio Filmowe M5 sp. z o.o. sp. k.